Educació en valors
Pastoral juvenil
Educació per a la salut
Qualitat de vida infantil i juvenil
Formació
Voluntariat
Participació i protagonisme juvenil
enfortiment institucional
Reflexió i investigació