Per tal de respondre a totes les necessitats i realitats existents a tota la nostra xarxa d’entitats, ha estat necessària la creació d’un espai permanent i periòdic de revisió adaptat a les mateixes en base diferents àrees: qualitat, igualtat, RGPD i medi ambient. Implicant tant als serveis tècnics com als seus estructures de govern.

Entenem el enfortiment institucionalcom la creació d’un conjunt d’escenaris de diàleg i treball en Red en el que identifiquem les nostres necessitats i mancances per a elaborar les mesures i plans organitzatius pertinents per tal d’implementar-los cap al si de les nostres pròpies estructures i entitats membre, amb coherència i estàndards compartits.

En definitiva es tracta d’identificar oportunitats de millora i implementar canvis de forma coordinada i congruent. A través de grups de treball, formacions, assessorament i suport tècnic per ajudar a les nostres federacions membre en els processos d’implantació i difusió.

La nostra entitat manté activa la filosofia de l’empowerment, acció i participació, centrada en les persones, buscant el màxim desplegament de l’talent individual, aprofitant l’impuls de les relacions i la transformació del conjunt.