Introducción

A política de privacidade forma parte do aviso legal que rexe o sitio web: www.confedonbosco.org.
O sitio web www.confedonbosco.org é propiedade da Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España e cumpre cos requisitos derivados da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico., e a normativa vixente en materia de protección de datos persoais e, en particular, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais datos e a libre circulación destes datos. Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España resérvase o dereito de modificar ou adaptar esta Política de privacidade en calquera momento. Por iso, recomendamos que o revise cada vez que acceda ao sitio web.
No caso de que o usuario se rexistrase na páxina web e acceda á súa conta ou perfil, ao acceder a ela, informaráselle no caso de que houbese modificacións substanciais en relación co tratamento dos seus datos persoais.

Responsable do tratamento

Os datos que se recollan ou se nos proporcionan voluntariamente a través do sitio web, xa sexa navegando por el, así como todos aqueles que nos pode proporcionar nos formularios de contacto, por correo electrónico ou por teléfono, serán recollidos e procesados ​​polo responsable do Ficheiro, cuxos datos se indican a continuación:

 • Identidade: Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España
 • CIF: G46949376
 • Enderezo postal: C / Alcalá, 164, 3o – 28028 – Madrid (MADRID)
 • Teléfono: 963656988
 • Correo electrónico: administracion@confedonbosco.org
 • URL: www.confedonbosco.org

Rexistro Nacional de Asociacións Ministerio do Interior, número de rexistro F1325 desde o 18/11/1991

Se, por calquera motivo, quere poñerse en contacto connosco en calquera asunto relacionado co tratamento dos seus datos persoais ou a privacidade, pode facelo a través de calquera dos medios indicados anteriormente.

Cales son os seus dereitos en relación co tratamento dos seus datos?

 1. Calquera persoa ten dereito a obter información sobre a existencia do tratamento dos seus datos persoais, acceder á información e datos persoais que ten a Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España, solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión , cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou o interesado retira o consentimento prestado.
 2. En determinados casos, o interesado pode solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os conservaremos de acordo coa normativa vixente.
 3. Nalgúns casos, pode exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, que se entregará nun formato adecuado, de uso habitual ou lido mecánicamente a vostede ou ao novo controlador de datos que designe.
 4. Ten dereito a revogar o consentimento en calquera momento para calquera dos tratamentos para os que o concedeu.
 5. A Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España dispón de formularios para o exercicio de calquera dos dereitos mencionados, para o que debe poñerse en contacto connosco no seguinte enderezo de correo electrónico administracion@confedonbosco.org, solicitando o modelo que precisa. Do mesmo xeito, pode utilizar os que a Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros poñan a disposición dos interesados.
 6. Estes formularios deberán estar asinados electrónicamente ou acompañados dunha fotocopia do DNI. Se actúa a través dun representante, tamén debe ir acompañado dunha copia do seu DNI ou sinatura electrónica.
 7. Os formularios deberán presentarse persoalmente no enderezo da Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España indicado anteriormente ou, no seu caso, enviar por correo electrónico.
 8. Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, no caso de que considere que a solicitude dos seus dereitos non se atendeu adecuadamente.
 9. O prazo máximo para resolver pola Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España é dun mes, contado a partir da recepción efectiva da súa solicitude por nós.

Que datos recollemos a través do sitio web?

Datos almacenados navegando e utilizando o sitio web

A Confederación Don Bosco non recolle datos da súa navegación, aínda que o sitio web pode fornecer a utilidade de Google Maps, que podería ter acceso á súa situación, se o permite, co fin de facilitar unha maior especificidade en canto á distancia e / ou camiños a os nosos locais. A este respecto, facémonos referencia á política de privacidade utilizada por Google Maps para coñecer o uso e tratamento destes datos http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Datos facilitados no formulario de contacto

Podes contactar connosco directamente a través do correo electrónico, «Contacte connosco», etc. fornecido na páxina web. Para iso, é necesario que o Usuario se identifique e indique os seus datos persoais, para que a Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España poida contactar co usuario, no caso de que sexa necesario atender a súa solicitude de información. Os datos necesarios e obrigatorios que debe proporcionar o usuario para realizar tal rexistro están marcados co símbolo *. No caso de non proporcionar estes campos, non se permitirá o envío da súa solicitude.
Estes datos persoais incorporaranse ás bases de datos da Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España, que os manterá para atender a súa solicitude e / ou solicitude de información e, despois diso, serán eliminados nun prazo de tres meses. A base legal para o tratamento destes datos é o consentimento do usuario que solicita información ou ten a necesidade de manter contacto coa Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España.

Os fins do tratamento serán os seguintes:

a) Xestionar consultas ou solicitudes de información que nos envíe a través do sitio web, correo electrónico ou teléfono.
b) Envío de comunicacións, promocións especiais, noticias ou accións que sexan do seu interese ou que nos solicite, incluso por medios electrónicos. Como é un propósito accesorio ao principal, debes marcar a caixa habilitada para este fin.

Os datos persoais que nos proporcione por este medio non se comunicarán a terceiros e a Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España responderá directamente a este tipo de consultas.

Traballa connosco

No caso de que nos proporcione o seu currículum vitae, xa sexa a través do sitio web, correo electrónico ou fisicamente na casa ou calquera sede da Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España, incorporaraos á súa base de datos. O currículo gardarase durante un período máximo de 1 ano, despois do cal, se non contactamos contigo, eliminarase.
A base legal para o tratamento basearase no consentimento expreso outorgado polo interesado para o tratamento dos datos contidos no currículo ao envialo e marcar a caixa habilitada para tal fin.
A finalidade do tratamento é incorporarte aos procesos de selección presentes e futuros da Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España.
No caso de que o interesado se incorpore finalmente á Confederación de Centros Xuvenís de Don Bosco como empregado, os seus datos incorporaranse a unha base de datos da súa propiedade, co fin de xestionar internamente a relación laboral empregado-empresario.

Envío de boletíns

A Confederación Don Bosco envía Boletíns / Boletíns a aquelas persoas que o solicitaron ou que autorizaron o seu envío no momento do rexistro en calquera outra actividade da Confederación. Para iso, é necesario que a xente nos proporcione o seu nome, apelidos e correo electrónico.
Esta información gardarase nunha base de datos da Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España na que se rexistrará ata que o interesado solicite a súa retirada ou, no seu caso, sexa rematada pola Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco. envío do mesmo. O resto dos datos
facilitado na participación dun evento manterase nos termos indicados no momento correspondente.
A base legal para o tratamento destes datos persoais é o consentimento expreso de todos os interesados ​​que se subscriben a este servizo marcando a caixa para este fin.
Os datos (nome, apelidos e correo electrónico) só serán procesados ​​e almacenados co fin de xestionar o envío do boletín informativo por parte dos usuarios que o soliciten.
Para enviar o boletín, solicitarase o consentimento expreso do usuario ao rexistrarse nel marcando a caixa para este efecto. A este respecto, o usuario poderá revogar o consentimento prestado contactando coa Confederación do Centro Xuvenil Don Bosco de España mediante os medios indicados anteriormente. En calquera caso, en cada comunicación terá a posibilidade de darse de baixa ao recibila, ben a través dunha ligazón e / ou enderezo de correo electrónico.
O boletín envíase mediante a plataforma Mailchimp, con sede en Estados Unidos, para a que existe unha transferencia internacional de datos amparados polo acordo Unión Europea – Estados Unidos chamado Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/list