Bon govern

Compromisos éticos

La Confederació de Centres Juvenils Don Bosco, en coherència amb els nostres valors i amb la transparència i rendició de comptes, establim a continuació una relació de compromisos ètics de comunicació amb la finalitat de transmetre a la societat informació veraç i fiable:

  • A l’mínim un cop a l’any s’informarà a les federacions, centres juvenils, els donants i col·laboradors sobre les activitats de l’organització.
  • Són requisits per dur a terme la comunicació de manera eficient comptar amb correu electrònic institucional i pàgina web pròpia en funcionament, amb informació de totes les activitats de l’organització i actualitzada a l’mínim un cop a la setmana.
  • L’organització posarà a disposició de qui ho sol·liciti la memòria anual d’activitats i la memòria econòmica anual. La memòria anual d’activitats i els comptes anuals seran accessibles a través del web.
  • Les campanyes de publicitat, captació de fons i informació pública reflectiran de manera fidel els objectius i la realitat de l’organització i no induir a error.
  • Es prestarà especial atenció a l’tractament d’assumptes que afecten a la infància i la joventut i es respectarà el dret a la intimitat dels menors.

Estatutos

Veure estatuts

Propuesta educativa

La Proposta Educativa dels Esplais i Centres Juvenils Salesians, des de la seva publicació al març de 1988 ha afavorit un procés de convergència entre les diverses realitats de Esplais i Centres Juvenils distribuïdes per tot el territori espanyol.

Veure proposta educativa

Memòries i comptes anuals

202020192018

Sistema de protecció a la infància i persones vulnerables

La Confederació Don Bosco assumeix el compromís de prevenir, detectar i actuar de manera contundent en el seu àmbit d’actuació contra qualsevol modalitat de violència contra les persones, especialment menors d’edat i persones adultes en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, s’ha desenvolupat un Sistema de protecció de la Infància i les persones vulnerables.

Per garantir la protecció, la Confederació Don Bosco està promovent una política de tolerància zero amb el tracte inadequat i el maltractament, a més, proposa desenvolupar un entorn protector a través de diferents eines centrades en la detecció i el procediment de notificació, així com una sèrie de plans orientats a la comunicació interna, externa o la implicació d’agents clau de l’entorn. Totes aquestes mesures afecten totes les persones directament vinculades a les activitats de l’entitat.

Si tens alguna cosa que comunicar, clica aquí per accedir a un formulari anònim.

Política de qualitat

Pla d'igualtat

La Confederació Don Bosco respon a el compromís que l’identifica, com a membre de al Tercer Sector d’Acció Social, amb els principis recollits en Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, incloent de forma transversal aquest enfocament de gènere dins del seu identitat. Per això, neix la necessitat de crear un Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats que estableixi un marc d’actuació que sigui vehicle per assolir una veritable igualtat d’oportunitats dins dels Centres i Associacions Juvenils, Federacions i en la pròpia Confederació.

Pla de voluntariat

La Confederació Don Bosco és una entitat que no es pot entendre sense l’acció voluntària de moltes persones joves, que dediquen el seu temps en els diversos programes que es coordinen des de l’entitat i s’executen en les Federacions i Centres Juvenils. Per això, és necessària l’existència d’un Pla de Voluntariat que reguli i destaqui aquesta tasca voluntària que ens defineix com a xarxa d’entitats