Bo goberno

Compromisos éticos

A Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco, en coherencia cos nosos valores e con transparencia e responsabilidade, establecemos a continuación unha lista de compromisos de comunicación ética co fin de transmitir información veraz e fiable á sociedade:

  • Polo menos unha vez ao ano informarase ás federacións, centros xuvenís, doantes e socios sobre as actividades da organización.
  • Para levar a cabo unha comunicación de forma eficiente, os requisitos son ter un enderezo de correo electrónico institucional e un sitio web propio en funcionamento, con información sobre todas as actividades da organización e actualizado polo menos unha vez por semana.
  • A organización porá a disposición dos que o soliciten o informe anual de actividade e o informe financeiro anual. A memoria anual de actividades e as contas anuais serán accesibles a través da web.
  • As campañas de publicidade, captación de fondos e información pública reflectirán fielmente os obxectivos e a realidade da organización e non serán enganosas.
  • Prestarase especial atención ao tratamento de asuntos que afecten á infancia e á mocidade e respectarase o dereito á intimidade dos menores.

Estatutos

Ver estatutos

Propuesta educativa

A Proposta educativa dos oratorios e centros xuvenís salesianos, desde a súa publicación en marzo de 1988, favoreceu un proceso de converxencia entre as distintas realidades de oratorios e centros xuvenís distribuídos por todo o territorio español.

Ver proposta educativa

Informes e contas anuais

202020192018

Sistema de protección para nenos e persoas vulnerables

A Confederación Don Bosco asume o compromiso de previr, detectar e actuar con forza no seu ámbito de acción contra calquera forma de violencia contra as persoas, especialmente menores e adultos en situación de vulnerabilidade. Deste xeito, desenvolveuse un sistema de protección de menores e persoas vulnerables.

Para garantir a protección, a Confederación Don Bosco está a promover un política de tolerancia cero por tratos e abusos inadecuados, ademais, propón desenvolver un ambiente de protección a través de diferentes ferramentas enfocadas á detección e ao procedemento de notificación, así como a unha serie de plans dirixidos á comunicación interna e externa ou á implicación de axentes clave no contorno. Todas estas medidas afectan a todas as persoas directamente vinculadas ás actividades da entidade.

Se tes algo que comunicar, fai clic aquípara acceder a un formulario anónimo.

Política de calidade

Plan de igualdade

A Confederación Don Bosco responde ao compromiso que a identifica, como membro do Terceiro Sector de Acción Social, cos principios contidos na Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes, incluíndo transversalmente este enfoque de xénero dentro da súa identidade. . Por este motivo, xorde a necesidade de crear un Plan Estratéxico para a Igualdade de Oportunidades que estableza un marco de acción que sexa un vehículo para acadar a verdadeira igualdade de oportunidades dentro dos Centros e Asociacións Xuvenís, Federacións e na propia Confederación.

Plan de voluntariado

A Confederación Don Bosco é unha entidade que non se pode entender sen a acción voluntaria de moitos mozos, que dedican o seu tempo nos distintos programas que coordinan a entidade e que se desenvolven nas Federacións e Centros Xuvenís. Por este motivo, é necesaria a existencia dun Plan de Voluntariado que regule e resalte que o traballo voluntario que nos define como rede de entidades é necesario.